สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
อธิบายความแตกต่างระหว่างความตริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น

     

อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป
อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันโดยสังเขป

     

อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป

อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา

บอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยา และธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ

อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้


 

 

 

Website counter - จำนวนผู้เข้าชม -