ลักษณะทางวัฒนธรรม

1. เชื้อชาติ ประชากรของภาคตะวันตกส่วนใหญ่มีเชื้อสายชาวไทยภาคกลาง ประชากรที่ชนกลุ่มน้อยของภาคนี้ ได้แก่ กะเหรี่ยง แม้ว เย้า โยอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ตาก เพราะมีอาณาเขตบางส่วนติดต่อกับพม่า กลุ่มนี้มักจะมีปัญหาด้านการขนส่งสินค้าเถื่อน ยาเสพติด และการสู้รบกันเองซึ่งทำให้ประเทศเดือดร้อน อีกกลุ่มเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่บนที่ราบ ค ไทยพวน ลาวโซ่ง กลุ่มนี้อยู่รวมกับชาวไทยจนมีลักษณะการดำเนินชีวิตเป็นแบบชาวไทยบริเวณที่อาศัยจะอยู่ในจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี นอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีน อาศัยอยู่โดยเฉพาะในย่านการค้า อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ศาสนา ประชากรรในภาคตะวันตกส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และอื่นๆ
3. ภาษา ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาไทยภาคกลางสำเนียงท้องถิ่น แต่ชนกลุ่มน้อยจะใช้ภาษาพูดของตนเอง และใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร
4. การกระจายและความหนาแน่นของประชากร สภาพภูมิประเทศของภาคตะวันตกเป็นภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ทำให้เป็นภาคที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยที่สุด คือ มีประชากร 3058217 คน ( พ.ศ. 2544 ) จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือ จังหวัดราชบุรี เพร้เป็นเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตะวันออกของเทือกเขา จึงเป็นเขตที่ราบกว้างขวางกว่าทุกจังหวัด จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด คือจังหวัดเพชรบุรี ส่วนจังหวัดตากมีประชากรอยู่หนาแน่นน้อยที่สุด เพราะสภาพภูมิประเทศทุรกันดารแห้งแล้ง เป็นป่าเขา และเป็นจังหวัดชายแดน