= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

เครื่องแบบทหารบก

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตรชาย

 

tk19

เครื่องแบบเต็มยศ

 

tk20             tk21

                         เครื่องแบบครึ่งยศ               เครื่องแบบสโมสรคอปิด

 

  tk22

   เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง

 

tk23             tk24

                                            เครื่องแบบสโมสรอกอ่อน              เครื่องแบบปกติขาว

 

tk25

เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ

 

                                     tk26                            tk27

                      เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ(ระงับการใช้)     เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้น

         

                                     tk28                   tk29

                           เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว           เครื่องแบบฝึก (งดใช้)

        

                                                            tk30

                                                                เครื่องแบบสนาม

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตรหญิงtk31

เครื่องแบบเต็มยศ

 

 

tk32        tk33        tk34
เครื่องแบบครึ่งยศ           เครื่องแบบสโมสร            เครื่องแบบปกติขาว

 

tk35            tk36

เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ             เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอปก

 

tk37                   tk38

            เครื่องแบบปกติขาวคอปก                 เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอปก(ระงับการใช้)

 

       tk39              tk40
เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ(ระงับการใช้)       เครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนสั้น

 

tk41                    tk42
เครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนยาว                 เครื่องแบบฝึก (งดใช้)

 

tk43

เครื่องแบบสนาม

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =