ประโยชน์ของการสัมมนา

 

เมื่อพิจารณาความมุ่งหมายของการสัมมนา จะเห็นได้ว่าการสัมมนาอาจก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้
1. ผู้จัดสัมมนาหรือผู้เรียนสามารถจัดงานสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคิดจากการสัมมนา สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานและชีวิตส่วนตนได้


3. ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นจากการสัมมนา จะช่วยทำให้ระบบ และวิธีการทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น


4. การสัมมนาจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการสัมมนา ทำให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาต่าง ๆ และวิธีการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานให้ได้ผลดี


5. เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่เสมอ ที่จะก้าวขึ้นไปรับตำแหน่งงานที่สูงกว่าเดิม หรือต้องทำงานที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะไม่รู้สึกลำบากใจในการปรับตัว เพราะได้รับความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา


6. เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน เพราะโดยปกติแล้วการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการสัมมนาย่อมมีโอกาสได้รับการพิจารณาก่อน


7. เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผลทำให้มีแรงบันดาลใจมุ่งกระทำกิจกรรมอันดีงามขึ้นในสังคม


8. สามารถสร้างความเข้าใจอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ เกิดความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี


9. เกิดความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักใช้ดุลยพินิจ วิเคราะห์ปัญหา สามารถแก้ปัญหาในการทำงานและเกิดภาวะผู้นำ

นอกจากประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ผลของการจัดสัมมนา หรือการจัดการเรียนการสอนสัมมนา ยังก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ อันเป็นผลมาจากการศึกษา ค้นคว้า เพื่อเสนอบทความทางวิชาการ และการประมวลข้อเท็จจริงทางวิชาการใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอในรูปของเอกสารประกอบการสัมมนา รวมทั้งสรุปผลรายงานสัมมนาที่ได้หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้น สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์ การทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นหนทางให้บรรลุข้อตกลง เกิดการประนีประนอมกันในระหว่างหน่วยงานเดียวกัน หรือต่างหน่วยงานและเกิดการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน และสังคมโดยส่วนรวม